Mediacje

Jestem mediatorem specjalizującym się w sprawach rodzinnych. Pomagam ludziom dojść do porozumienia, wspieram ich, aby, pomimo często wzajemnej niechęci, rozmawiali i nauczyli się współpracować dla dobra swoich dzieci. Pomagam ustalić miejsce pobytu dziecka, zakres kontaktów z drugim rodzicem, wysokość alimentów, podjąć decyzję dotyczącą istotnych spraw życia dziecka np. w kwestii wyboru szkoły czy zajęć dodatkowych, a także podzielić majątek wspólny byłych małżonków. Jeżeli prowadzę mediację, nie mogę już reprezentować żadnej ze stron jako adwokat w ewentualnym sporze sądowym.

Czym jest mediacja

Mediacja jest jedną z metod rozwiązywania sporów. Jej istotą jest wypracowanie przez strony wspólnego stanowiska w spornych kwestiach przy udziale bezstronnego mediatora. Zawarta ugoda po zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną równą ugodzie sądowej i może być egzekwowana w drodze postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika. Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania sądowego, a za zgodą stron także w toku sprawy. Istotne, że wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywa bieg przedawnienia.

Główne zasady mediacji

DOBROWOLNOŚĆ
strony same decydują czy chcą wszcząć mediację i mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego. W takiej sytuacji sporządzany jest protokół, w którym wskazuje się jedynie, że mediacja była prowadzona i została zakończona bez zawarcia ugody. 

BEZSTRONNOŚĆ
mediatora względem stron – inaczej mówiąc RÓWNOŚĆ STRON. Wszyscy uczestnicy mają równe prawa. Jako mediator stoję na straży procedury mediacyjnej i nie opowiadam się po żadnej ze stron, nie wyróżniam żadnej z nich. Ponadto pilnuję, aby strony odnosiły się do siebie z szacunkiem. 

NEUTRALNOŚĆ
mediator jest neutralny co do przedmiotu sporu i znalezionych rozwiązań, kwestia jak rozwiązać spór należy do stron. Moim zadaniem jest wspieranie stron mediacji w formułowaniu przez nie propozycji ugodowych lub na zgodny wniosek stron, mogę wskazać możliwe sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące.  

POUFNOŚĆ
wszystko, co jest poruszane na posiedzeniu mediacyjnym jest poufne. Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Zgodnie z art. 1834 § 3 kodeksu postępowania cywilnego bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym.

Efektem mojej pacy ze stronami jest spisana ugoda i protokół lub sprawozdanie, które zawierają informacje o tym kto brał udział w mediacji, ile było spotkań mediacyjnych, gdzie się odbywały.

ODPŁATNOŚĆ
mediacje są prowadzone odpłatnie, jednak niejednokrotnie koszty postępowania mediacyjnego są znacznie niższe niż postępowania sądowego, zwłaszcza jeżeli zachodzi konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego.  

Dlaczego warto korzystać z mediacji?

Doświadczenie zdobyte na sali sądowej jako adwokat podpowiada mi, że wszczynając postępowanie sądowe nie możemy być pewni jaki zapadnie wyrok. Najlepszym rozwiązaniem jest ugoda zawarta przez strony na drodze wzajemnych ustępstw i kompromisów, jednak z poczuciem, że każdy jest tak samo wygrany, jak i przegrany. W sądzie orzeczenia zapadają niezależnie od naszej woli i bardzo często co najmniej jedna ze stron jest niezadowolona. Jeżeli nie uda się dojść do porozumienia w drodze mediacji, zawsze będzie możliwe wystąpienie na drogę postępowania sądowego.