1.12.2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Minister Sprawiedliwości prowadzi w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych, w którym będą ujawniane, m.in. informacje o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Rejestr jest jawny i każdy ma prawo zapoznać się z danymi ujawnionymi w Rejestrze na stronie  https://prs.ms.gov.pl/krz a znajdziemy tam:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL;

3) wskazanie tytułu wykonawczego albo podstawy prawnej powstania należności;

4) sygnaturę akt sprawy;

5) rodzaj wierzytelności;

6) datę ukończenia postępowania egzekucyjnego;

7) datę spłaty całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;

Informacje te będą zamieszczane przez komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

Dane będą automatycznie usuwane po upływie 7 lat od dnia zamieszczenia informacji o ukończeniu postępowania egzekucyjnego lub informacji o spłacie całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Komornik niezwłocznie usuwa z urzędu lub na wniosek podmiotu ujawnionego w Rejestrze dane, gdy po ich ujawnieniu zobowiązanie wygasło, zapadło orzeczenie sądowe z którego wynika, że ujawniona w Rejestrze wierzytelność nie istnieje albo wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika, albo gdy tytuł wykonawczy, który stanowił podstawę ujawnienia, został prawomocnym orzeczeniem sądu pozbawiony wykonalności. Wygaśnięcie zobowiązania musi być stwierdzone orzeczeniem.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Pozdrawiam serdecznie,

adwokat Karolina Marszałek

Karolina Marszałek

Adwokat Karolina Marszałek prowadzi praktykę adwokacką z zakresu prawa cywilnego, spadkowego oraz rodzinnego i opiekuńczego. Do każdej sprawy podchodzi z pasją i zaangażowaniem. Pomaga swoim klientom rozwiązywać nie tylko bieżące problemy, ale także zaplanować działania na przyszłość.