16.02.2020

Gospodarstwo rolne, jako składnik majątku wspólnego małżonków

Zasadą jest, że wszystkie przedmioty nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą do majątku wspólnego małżonków. Dotyczy to także gospodarstwa rolnego przekazanego następcy prawnemu na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

W art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego są wymienione przedmioty, które mogą należeć do majątku osobistego. Wszystkie pozostałe składniki majątkowe wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków.

Wątpliwości powstały przy interpretacji umowy o przekazaniu gospodarstwa rolnego następcy prawnemu na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Bardzo często potocznie nazywa się taką umowę darowizną. Natomiast zgodnie z art. 33 pkt. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę wchodzą do majątku osobistego, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 listopada 2012 roku uznał, że „Gospodarstwo rolne przekazane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin następcy pozostającemu w ustroju wspólności majątkowej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków” (sygn. akt: III CZP 68/12).

W stanie faktycznym sprawy gospodarstwo rolne zostało przekazane wnioskodawcy przez rodziców na podstawie umowy o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy zawartej w formie aktu notarialnego. W czasie zawierania umowy wnioskodawca pozostawał w związku małżeńskim i w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Stroną umowy był tylko wnioskodawca i tylko on jako właściciel nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego został wpisany do prowadzonych dla nich ksiąg wieczystych. Niezależnie od tych okoliczności sąd uznał, że gospodarstwo wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków i podlega podziałowi po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

Reasumując, najlepiej dopilnować swojego interesu i skonsultować się z adwokatem na etapie zawierania umowy darowizny lub przekazania gospodarstwa rolnego w trybie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, aby nie było wątpliwości co stanowi składnik majątku wspólnego, a co majątku osobistego.

Jeśli masz wątpliwości czy coś może być zakwalifikowane jako Twój majątek osobisty lub majątek wspólny, to udaj się po pomoc prawną do adwokata.

Pozdrawiam,

Adwokat Karolina Marszałek

Karolina Marszałek

Adwokat Karolina Marszałek prowadzi praktykę adwokacką z zakresu prawa cywilnego, spadkowego oraz rodzinnego i opiekuńczego. Do każdej sprawy podchodzi z pasją i zaangażowaniem. Pomaga swoim klientom rozwiązywać nie tylko bieżące problemy, ale także zaplanować działania na przyszłość.