26.03.2020

Jakim wymogom formalnym powinien odpowiadać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód to pierwszy krok do zmiany całego Twojego życia dlatego niezbędne jest prawidłowe przygotowanie! Bardzo ważne jest zachowanie wymogów formalnych.

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego pozew o rozwód powinien zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowany i uzasadnienie właściwości sądu. Co do zasady właściwy jest Sąd Okręgowy, w którym małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda, tj. osoby wnoszącej pozew;

2) imiona i nazwiska małżonków i ich ewentualnych pełnomocników oraz ich adresy zamieszkania;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) powoda;

4) oznaczenie rodzaju pisma – POZEW O ROZWÓD;

5) dokładne określenie żądania, osnowę wniosku lub oświadczenia. Określenie żądania może brzmieć przykładowo tak: „wnoszę o rozwiązanie przez rozwód małżeństwa zawartego przez Annę A. i Adama A. w dniu 17 sierpnia 2001 roku w Warszawie, potwierdzonego aktem małżeństwa o oznaczeniu 140811/00/AM/2001/116111 – bez orzekania o winie/ z winy obu stron/ z wyłącznej winy pozwanego”. Sąd w sprawie o rozwód rozstrzyga o wielu kwestiach dotyczących funkcjonowania rodziny i w prawidłowo sporządzonym pozwie należy się do nich odnieść. O czym orzeka sąd w sprawie o rozwód można przeczytać tu: https://praworodzinnewarszawa.pl/o-czym-orzeka-sad-w-wyroku-rozwodowym/

6) wskazanie FAKTÓW, na których strona opiera swoje wnioski lub oświadczenia, oraz wskazanie DOWODÓW na wykazanie każdego z tych faktów;

UWAGA: jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci w pozwie należy wskazać świadka na potwierdzenie faktów dotyczących sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci. Natomiast jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron.

7) informację, czy strony podjęły próbę MEDIACJI lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

8) podpis strony lub pełnomocnika;

9) wymienienie załączników;

UWAGA: do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie, a w sprawie o rozwód trzeba koniecznie dołączyć oryginał aktu małżeństwa i oryginały aktów urodzenia dzieci oraz dowód uiszczenia opłaty od pozwu w wysokości 600 zł.

Ponadto pozew może zawierać wnioski o:

ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA na czas trwania postępowania, np. alimentów, miejsca pobytu dzieci czy kontaktów z drugim rodzicem;

–  wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków (należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania) i biegłych;

2) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, np. bilingów z komórki pozwanego, lub przedmiotu oględzin.

3) zażądanie dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich, wraz z uprawdopodobnieniem, że strona sama nie może ich uzyskać.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu pozwu lub reprezentacji przed sądem w sprawie o rozwód zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią.

Pozdrawiam,

Adwokat Karolina Marszałek

Karolina Marszałek

Adwokat Karolina Marszałek prowadzi praktykę adwokacką z zakresu prawa cywilnego, spadkowego oraz rodzinnego i opiekuńczego. Do każdej sprawy podchodzi z pasją i zaangażowaniem. Pomaga swoim klientom rozwiązywać nie tylko bieżące problemy, ale także zaplanować działania na przyszłość.