13.01.2020

Ustalenie ojcostwa może nastąpić przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu

W polskim prawie istnieje domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, jeżeli jednak doszło do zaprzeczenia ojcostwa męża matki lub matka nie jest w związku małżeńskim, ustalenie ojcostwa może nastąpić w następujący sposób:

1. poprzez uznanie ojcostwa

  • przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna (niejednoczesna obecność obojga rodziców jest wyjątkiem od reguły).

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić gdy inny kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń lub gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa, albo gdy kierownik urzędu stanu cywilnego powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka. W takiej sytuacji pozostaje tylko ustalenie ojcostwa w drodze postępowania sądowego.

  • za granicą przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi
  • w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może zostać zaprotokołowane przez notariusza albo złożone do protokołu wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy. 

2. na mocy orzeczenia sądu.

Właściwy do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich. Powód może wytoczyć powództwo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego, albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania powoda.

Jeżeli masz wątpliwości, czy w Twoim przypadku może dojść do uznania ojcostwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, to najlepiej skonsultuj się z prawnikiem.

Pozdrawiam,

Adwokat Karolina Marszałek

Karolina Marszałek

Adwokat Karolina Marszałek prowadzi praktykę adwokacką z zakresu prawa cywilnego, spadkowego oraz rodzinnego i opiekuńczego. Do każdej sprawy podchodzi z pasją i zaangażowaniem. Pomaga swoim klientom rozwiązywać nie tylko bieżące problemy, ale także zaplanować działania na przyszłość.