31.07.2020

Walczymy z mitami, BITWA III – pozbawienie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem

MIT:osoba pozbawiona władzy rodzicielskiej nie ma prawa spotykać się z dzieckiem”

FAKT: pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powoduje utraty prawa do kontaktu z dzieckiem

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw.

Sąd opiekuńczy może pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej jeżeli:

– władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody

– rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej

– rodzic w sposób rażący zaniedbuje swe obowiązki względem dziecka.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powoduje jednak utraty prawa do kontaktów z dzieckiem i nie eliminuje obowiązku pokrywania kosztów utrzymania dziecka.

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

„Zakaz osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczony w odniesieniu do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej i stanowi najdalej idący środek ingerencji w sferę stosunków między rodzicami a dzieckiem. Może być wydany tylko w interesie dziecka, jeżeli wymaga tego jego dobro. Przesłanka ta jest spełniona w szczególności, gdy osobista styczność rodzica z dzieckiem może zagrażać jego życiu, zdrowiu, prowadzić do kształtowania u niego postaw aspołecznych, nie akceptowanych z punktu widzenia powszechnych zasad moralności” (tak: Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 12 grudnia 2000 roku wydanym w sprawie o sygn. akt: V CKN 1751/00).

Ponadto sąd może ograniczyć utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Sąd opiekuńczy może w szczególności:

  • zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
  • zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;
  • ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;
  • zakazać porozumiewania się na odległość.

Reasumując, nie ma związku pomiędzy obowiązkiem alimentacyjnym i prawem/obowiązkiem do kontaktów z dzieckiem, a władzą rodzicielską.

Pozdrawiam serdecznie,

Adwokat Karolina Marszałek

Karolina Marszałek

Adwokat Karolina Marszałek prowadzi praktykę adwokacką z zakresu prawa cywilnego, spadkowego oraz rodzinnego i opiekuńczego. Do każdej sprawy podchodzi z pasją i zaangażowaniem. Pomaga swoim klientom rozwiązywać nie tylko bieżące problemy, ale także zaplanować działania na przyszłość.